ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ Supply Chain Management Division Manager

หางาน หางาน ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ Supply Chain Management Division Manager

SRT Electric Train Company Limited – กรุงเทพฯ – ขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (๑) เข้าเว็บไซด์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน (๒) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (๓) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งใบสมัคร (๔) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทั้งหมดมาที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ (๑) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติจริงตามที่ประกาศ (๒) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องคร…บถ้วนตามความเป็นจริง กรณีกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ รฟฟท. จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ๔.๓ หากไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานและวันที่จัดส่ง) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕…

28 June 2016 | 7:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments