ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล (จ.ลำพูน)

สมัครงาน หางาน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล (จ.ลำพูน) รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบบริหารการผลิต บำรุงรักษาและจำหน่ายไฟฟ้า/ไอน้ำ และการบริการลูกค้าของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายสอดคล้องตามข้อตกลงในสัญญา ข้อกำหนด มาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และกำหนดตัวชี้วัดผลงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายและของบริษัท 3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของส่วนงานให้สอ…ดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 4. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้บรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงนำเสนอวิธีการแก้ไข การปรับปรุงเป้าหมายและแผนงาน สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ/พลังงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้แล…

6 March 2017 | 11:33 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments