ผู้จัดการห้องหนังสือและสื่อธรรม

งาน หางาน ผู้จัดการห้องหนังสือและสื่อธรรม

กรุงเทพฯ – ำตาม และเป็นสวนโมกข์ได้ทุกที่ – บุญสถานเพื่อการบรรลุธรรม ๓. ทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม จนเป็นผู้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ มีศักยภาพในการเป็นผู้อยู่ใน ใจเหนือ และเกื้อโลก ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 18 พ.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแ…ัติงาน และบริหารการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ  จัดระบบการสั่งและการรับหนังสือและสื่อธรรมให้ตรงตามรอบที่กำหนด  จัดระบบการส่งคืนหนังสือและสื่อธรรมที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อย  วางแผนเผยแผ่และกระจายสต็อคหนังสือและสื่อธรรมคงคลัง อาทิ การจัดชุดแนะนำ การจัดวาง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสมทบการผลิต ฯลฯ  ดูแลและควบคุมการตรวจนับสต๊อกกลางปี และปลายปี หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ๓) กำกับดูแลกำลังคนและคุณภาพ และเชื่อมประสานธรรมภาคี ๔) ทำงานทดแทนงานบริการหน้าร้าน และงานรับ-คืน-สั่งซื้อซ้ำ (คำอธิบา…

19 May 2016 | 10:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments