ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

หางาน หางานใหม่ ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

กรุงเทพฯ – ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2. วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ 3. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและการเลือกตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบ 4. ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ 5. ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ 6. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและสอบทานกระ…ดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจนและเชื่อถือได้ 7. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำมาพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมและความมี ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 8. รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบโดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ 9. ดูแลให้คำแนะนำการสอนงาน และสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 10. รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบ แล…

3 July 2017 | 7:09 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments