ผู้จัดการแผนกการเงิน Financial Section Manager

หางาน หางาน ผู้จัดการแผนกการเงิน Financial Section Manager

SRT Electric Train Company Limited – กรุงเทพฯ – การฝึกอบรม/หลักฐานการแสดงความรู้ด้านนั้น ๆ หากไม่มีวันยื่นใบสมัคร ต้องนำมายื่นในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ๔. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอ…ยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (๑) เข้าเว็บไซด์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน (๒) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (๓) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งใบสมัคร (๔) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทั้งหมดมาที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ (๑) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติจริงตามที่ประกาศ (๒) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ…

16 June 2016 | 7:41 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments