ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

งาน งานใหม่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

จังหวัดนครปฐม – ¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ µÃ§µÒÁ¹âºÒºÃÔÉÑ··ÕèÇèÒ ” ¤Ø³ÀÒ¾Áҵðҹ ãÊèã¨ÅÙ¡¤éÒ ÁØè§ÁÑ蹾Ѳ¹Ò ÊÃÃËÒ»ÃÐʺ¡ÒÃ³ì ” รายละเอียดงาน ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง หน้าที่หลัก – ควบคุมการทำงานแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร – เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ในการรักษาความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีระหว่าง พนักงานกับผู้บริหาร – วางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์งานบุคคลให้เป็นเชิงรุกตลอดเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา และมีศ…ักยภาพต่อการแข่งขัน คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัท – ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทางด้านสายงานอย่างน้อย 5-10 ปี ทางด้านการบริหารบุคคล หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัท – บุคลิกภาพ : มีภาวะความเป็นผู้นำ , มนุษยสัมพันธ์ดี , ละเอียดรอบคอบ , มีวิสัยทัศน์ , มีความยืดหยุ่นในความคิด , สามารถวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจได้แม่นยำ สามารถกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตามเป้าหมาย สถานที่ทำงาน จังห…

11 December 2015 | 8:50 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments