ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

งาน มองหางาน ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

กรุงเทพฯ – ุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี สัญชาติไทย 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี, การบริหารงานในระดับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี 4. มีความรู้ ความเข้าใจในสายงานผลิต และการนำเข้า-ส่งออกเป็นอย่างดี 5. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดย HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี หากสามารถใช้ MS Excel ใน…1. วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 3. วางแผนและบริหารงบประมาณด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบาย 4. วางแผนและบริหารอัตรากำลังคนของแผนกให้สอดคล้องกับนโยบาย 5. กำหนดวิธีการในการวิเคราะห์ ประเมินผลการทำงานของทีมงาน 6. สื่อสาร, ประสานงาน และติดตามกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ค…

25 December 2015 | 3:52 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments