ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager – Transnational Organized Crime)

งาน หางานใหม่ ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager – Transnational Organized Crime)

ไทย – าปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา : นิติศาสตร์ การบริหารกระบวนการยุติธรรม รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้าน : กฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือการบริหารกระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา กฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติ มีประสบการณ์การทำงานด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ หรืองานวิชาการ/วิจัย หรืองานองค์กรระหว่างประเทศ หรือการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่าง…ิ่มให้มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TOC) ดำเนินงาน และบริหารงานให้การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้ประสบผลสำเร็จ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นภายใต้โครงการ TOC ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: ริเริ่มจัดทำแผนงานในการดำเนินกิจกรรม และเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ TOC ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ให้บรรลุวัตถุปร…

18 October 2017 | 6:42 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments