ผู้จัดการโรงงาน

งาน หางาน ผู้จัดการโรงงาน

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี – มทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การเข้า ของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่าย คลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความตอ้ งการของ ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ตน้ ทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกัน ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไป ในทิศทางเดียวกัน และเป็นไ…บริษัท เคมัช อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารส่วนประกอบอาหารสัตว์ทุกชนิดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทุกชนิดเพื่อส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน อัตราที่รับ : 1 อัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี , ท่าม่วง เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำหนดนโยบาย และแผนงาน รว…

19 May 2017 | 7:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments