ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบัญชี/การเงิน

งาน งานว่าง ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบัญชี/การเงิน

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด – ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี – 1.บริหาร ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน 2.สามารถวางแผน แก้ไขระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและการควบคุมภายในที่ดี 3.บริหารจัดการปิดงบการเงินรายเดือน/ไตรมาส/รายปี นำส่งผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด 4.ควบคุมจัดทำงบประมาณรายปีและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ 5.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบกำไลขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบแสดงการเพิ่มลดส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบการเงิน 6.จัดทำกระแสการเงินหมุนเวียน 7.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีจา…กนอกโดยใช้ระบบมาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.ฉบับปจจุบันและสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับภาษี 8.บริหารสินค้าคงคลัง/ทะเบียนทรัพย์สิน/Cost Sheets 9.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์ของฝ่ายและองค์กร เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป สาขาการบัญชีโดยตรงหรือการบริหารบัญชี มีประสบการณ์การทำงานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป ภายใต้มาตราฐานบัญชีชุดใหญ่ฉบับปัจจุบัน มีความรู้ในมาตาฐานการบัญชีชุดใหญ่ สามารถบริหารงานได้ มีภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษ…

18 December 2016 | 6:57 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments