ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง Planner

หางาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง Planner

MBK PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงานและ/ หรือโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานและ/ หรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารของผู้บังคับบัญชา โดยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของงานและ/หรือโครงการ และผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ร่วมกำหนดแนวทางและแผนงานในการพัฒนาปรับปรุงงานและ/ หรือโครงการที่รับผิดชอบ กับหน่วยงานต่างๆ ท…ข้อง ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี ด้านการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ทักษะในการรวบรวม, การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการประสานงาน ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีมาก ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ระดับดีมาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก พฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสำเร็จในงาน การทำงานเป็นทีม SALARY Salary negotiable SKILLS…

15 November 2016 | 8:12 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments