ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร

กรุงเทพฯ – ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) เงินเดือน(บาท) : 90,500 – 110,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ โดยพิจารณาความสำคัญ และระดับความเสี่ยง ของกิจกรรมนั้นๆ 2. ร่วมบริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ กิจกรรมต่างๆ ที่ระ…บุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 4. กำหนดตารางเวลาการทำงานและจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ต้องใช้ในงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องเพื่อให้การปฎิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5. ประสานงานกับผู้บริหารงานหน่วยงานที่เข้าทำการตรวจสอบ 6. กำกับดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 7. ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่องานที่ตรวจสอบ ขอบเขตของงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 8. สอบทานกระดาษทำการ เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัต…

3 July 2017 | 7:42 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments