ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

SRT Electric Train Company Limited – กรุงเทพฯ – ุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๑๕๗๐๐ ต่อ ๑๒๕๓ ๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ทาง www.srtet.co.th ๕. การคัดเลือก ๕.๑ การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ รฟฟท. กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ รฟฟท. สงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐ…านการแสดงความรู้ด้านนั้น ๆ หากไม่มีวันยื่นใบสมัคร ต้องนำมายื่นในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ๔. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) แข…

9 May 2016 | 12:08 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments