ผู้ช่วยวิศวกรโครงสร้าง

งาน หางานใหม่ ผู้ช่วยวิศวกรโครงสร้าง

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) – ไทย – รุงงานออกแบบโครงสร้าง และงานระบบสุขาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐานของAP – เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติในโครงการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบก่อสร้างของ โครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ: 1. ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึนไป (มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า10ปี) 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรโยธา(มีใบประกอบวิชาชีพ) 3. สามารถทำโปรแกรม Present 3d max… / Illustrator / Photoshop / Auto cad (หากสามารถทำโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 5. ตรงต่อเวลาและสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ตกลง 6. มีทักษะในการออกแบบ/ ตรวจสอบและคอมเม้นแบบ/ sketch แบบงานสถาปัตยกรรม 7. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น…

5 November 2016 | 2:44 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments