ผู้ตรวจสอบภายใน (IA)

สมัครงาน งานว่าง ผู้ตรวจสอบภายใน (IA)

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี – วจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ และมีอำนาจการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 2. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนันสนุนการบริหารงาน และดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายบริษัทฯ 3. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนงานและโครงสร้างต่างๆของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบทางเอกสารทางการเงิน (Financial Audit…ะคณะกรรมการตรวจสอบ 9. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจรับ โดยครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 10. รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 11. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี การเงิน บริหา…

24 August 2015 | 10:01 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments