ผู้บริหารงานโครงการ

งาน งานใหม่ ผู้บริหารงานโครงการ

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – RESPONSIBILITIES ศึกษา, วิเคราะห์โอกาส ประเมินผลตอบแทนจากการพัฒนาโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการศึกษาโครงการลงทุน พร้อมนำเสนออนุมัติ วางแผนภาพรวมโครงการทั้งแผนการพัฒนา การดำเนินงาน ควบคุมการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลงทุน เช่น กรมที่ดิน, เทศบาล, การขอใบอนุญาตก่อนสร้างอาคาร / สิ่งปลูกสร้าง, ขอไฟฟ้า/น้ำป…ระปา/โทรศัพท์, การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, BOI ขอส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมลงทุน, ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่, ผู้รับเหมาโครงการ และหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วง ติดตามสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและปัจจัยที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน QUALIFICATIONS สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บริหารการจัดการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ MBA มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการบริหาร / พัฒนาโคร…

8 March 2018 | 8:17 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments