ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานประกันคุณภาพการศึกษา)

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานประกันคุณภาพการศึกษา)

พระนคร, กรุงเทพฯ – จำนวน 1 อัตรา ประเภทของงาน : อื่นๆ ลักษณะของงาน : – จัดทำหนังสือราชการ – ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ – จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ – กรอกข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สกอ. เข้าระบบฐาน Che online ของ สกอ. – ดำเนินดำการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนข่าวสารต่างๆ – จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของคณะฯ – จัดทำคำสั่งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ – จัดทำเป้าหมายคุณพภาพระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และถ่ายทอดนโยบายแก่หน่วย…งานที่เกี่ยวข้อง – ติดต่อประสานงานการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร – ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ คุณสมบัติผู้สมัคร : – เพศชาย/เพศหญิง – วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา เงินเดือน : 11,500 บาท สถานที่ทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศว…

25 January 2017 | 8:57 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments