ผู้ประสานงานจังหวัด

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้ประสานงานจังหวัด

กรุงเทพฯ – ลการทำงาน ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการร่วมประชุม แนะนำ/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการกับภาคีในพื้นที่การทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำรายงานทางด้านการเงินและการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบของมูลนิธิด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ งานอื่นๆตามที่ได…Organization : มูลนิธิโอโซน Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 9 May 2018 View : 1117 Deadline : 20 / May / 2018 ตำแหน่งงาน : ผู้ประสานงานจังหวัด พื้นที่การทำงาน : กรุงเทพมหานคร (1อัตรา) สงขลา (1อัตรา) อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ บทบาทและหน้าที่การทำงาน * ศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสร์ของมูลนิธิและกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างละเอียด กำหนดและแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์รวมถึงการคัดเลือกและประเมินผ…

20 June 2018 | 7:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments

comments