ผู้ประสานงานโครงการ

งาน งานว่าง ผู้ประสานงานโครงการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) “พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก” ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 3) * โครงการ “ชุมชนเพื่อนเด็ก” บรรเทาทุกข์แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวที่เปราะบางต่อปัญหาสังคม (J&J OVC) พื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เป็นหญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และเดินทางขึ้นลงพื้นท…งาน มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน (มูลนิธิรักษ์เด็กขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน) จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐ…

18 March 2018 | 6:45 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments