ผู้ประสานงาน (งานงบประมาณ)

หางาน หางานใหม่ ผู้ประสานงาน (งานงบประมาณ)

National Innovation Agency (NIA) – กรุงเทพฯ – Responsibilities ติดต่อประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ และจัดการงานด้านต่างๆของงานงบประมาณ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเอกสารการประชุม และงานธุรการอื่นๆ ของฝ่ายงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน นำเสนอ ดำเนินการ และปฏิบัติงานของสำนักงาน รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานการแก้ไขและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็ว บริหารงานด้านฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านงบประ…มาณของสำนักงาน ริเริ่มและพัฒนางานใหม่ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualifications อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่อาจบรรจุผู้ที่มีวุฒิไม่ตรงได้ตา…

16 August 2016 | 7:48 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments