ผู้ประสานงาน (ธุรกิจเกษตรอินทรีย์)

หางาน หางานใหม่ ผู้ประสานงาน (ธุรกิจเกษตรอินทรีย์)

National Innovation Agency (NIA) – กรุงเทพฯ – ผนงานของสำนักงาน รวมทั้งริเริ่มและพัฒนางานใหม่ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ 4. ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม รวมทั้งสรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาเบื้องต้นในงานที่รับผิดชอบ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ 5. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับกรอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน 6. สามารถเขียนสรุปผ…ลงานจากโครงการนวัตกรรมต่างๆ การเขียนในรูปของเอกสารเผยแพร่ หรือเอกสารในเชิงวิชาการ 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualifications 1. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หากมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภา…

16 August 2016 | 7:57 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments