ผู้วิเคราะห์อาวุโส ด้านดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอที (IT Security)

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ด้านดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอที (IT Security)

Bank of Thailand – พระนคร, กรุงเทพฯ – ิงาน มี ความเข้าใจในด้าน IT Security และการทำงานของ Network เชิงลึกสามารถวิเคราะห์การทำงานของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) และภัยคุกคามแบบใหม่ (Advanced Persistent Threat) มี ประสบการณ์การทำงานด้านการรับมือภัยคุกคาม (Incident Response) การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) รวมถึงการทดสอบโดยการเจาะระบบ (Penetration Testing) มีใบประกาศนียบัตรรับรองด้าน Information Security เช่น CISSP หรือ CISM หรือเทียบเท่า เป็นต้น ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังก…ศึกษา และติดตามภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านไอทีในภาพรวม และสามารถจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ ธปท. ตรวจสอบช่องโหว่ ตรวจจับ วิเคราะห์และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงรายงานผู้บริหารให้รับทราบได้อย่างทันท่วงที ประสานการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติ Qualifications สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับรา…

14 October 2016 | 7:57 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments