ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Thailand Textile Institute – กรุงเทพฯ – ขนาดใหญ่ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทต่อปีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี หากเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาต้องดำรงตำแหน่งอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวหา มีความรู้ และประสบการณ์ในสาขาสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประกอบการแต่งกายเป็นอย่างดี มีมนุษย…ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และอาจขยายรวมไปถึงแฟชั่นและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้บริหารสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันฯ มีความประสงค์จะรับสมัคร Qualification สัญชาติไทย มีอายุระหว่า 45 – 61 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหารในองค์กร…

27 September 2016 | 1:13 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments