ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

งาน งานใหม่ ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย – กรุงเทพฯ – สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 บริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ มีความก้าวหน้าตามเป้าหมาย จึงต้องการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ Job description จัดทำแผนปฏิบัติงานของสมาคมฯ และแผนงบประมาณของสมาคมฯ ในแต่ละปี เพื่อขออนุมัติจา…ื่อมวลชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้จัดการสมาคมฯ ในการจัดทำ จัดเก็บ และจัดส่งเอกสาร ตามระเบียบของสมาคมฯ และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ร่วมปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสมาคมฯ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ Qualification อายุ 40-60 ปี ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 20 ปี หากผ่านงานด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร หรือหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร…

2 March 2017 | 3:07 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments