พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขาดเบา (ประเภททักษะ)

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขาดเบา (ประเภททักษะ)

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัด ชลบุรี – จังหวัดชลบุรี – รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ด้วยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 หมวด 1 ข้อ 4 หมวด 4 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขาดเบา (ประเภททักษะ) หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร…กลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตรา : 4 อัตรา เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 และมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วยราชการอื่น 2. มีสัญชาติไทย 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบ…

21 September 2018 | 5:10 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments