พนักงานตรวจสอบ

งาน ค้นหางาน พนักงานตรวจสอบ

จตุจักร, กรุงเทพฯ – จำนวน 1 อัตรา ประเภทของงาน : อื่นๆ ลักษณะของงาน : • ดำเนินกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน • ช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดทำระเบียบวาระ และรายงานการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปโดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ • เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ วิธีการ และเทคนิคการตรวจสอบภายในที่จำเป็น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร และสถานการณ์นั้น ๆ • สนับสนุนงานบริหารสำนักง…านของฝ่ายตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ เช่นการพัฒนา และดำรงรักษาให้มีระบบการจัดเก็บ/การเรียกค้นเอกสารข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด • ช่วยประสานงานในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน ( ถ้ามี ) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คุณสมบัติผู้สมัคร : • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ กา…

26 August 2016 | 7:57 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments