พนักงานวางแผน

หางาน งานใหม่ พนักงานวางแผน

บางซื่อ, กรุงเทพฯ – 1.จัดทำกำหนดการเดินเครื่องจักรประจำสัปดาห์ของแต่ละโรงงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยต้องตอบสนองกับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์และมีความสอดคล้องกับความสามารถในการผลิตของโรงงาน และมีความต่อเนื่องในการผลิตเพื่อไม่ให้เกิด Setup time ที่ไม่จำเป็น นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ และอนุมัติตามกำหนดเวลาส่งมอบ 2.ติดต่อประสานงานในการติดตามผลผลิตประจำวัน สถานการณ์การผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการผลิตต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำหรือแก้ไขกำหนดการเดินเครื่องจักรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต และสถาน…การณ์ตลาด 3.จัดทำรายงานสรุปผลผลิตรายสัปดาห์ รายเดือนของแต่ละโรงงาน รวมทั้งหาสาเหตุในกรณีที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิ ปวส.บัญชี / คอมพิวเตอร์ 2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 3. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 4. ประสบการณ์งานธุรการ 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Access ได้ 6. สามารถใช้งานระบบ SAP ได้ 7. สามารถจัดทำข้อมูล รายงาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 8. มีความรอบคอบ กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น…

12 July 2016 | 7:48 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments