มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน กำลังหางาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดกาฬสินธุ์ – ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา ประจําศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตําบลภูดิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ําก…ว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านสัตวศาสตร์ หรือทางด้านพืชศาสตร์ หรือทางด้านเกษตรศาสตร์ 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกงาน ทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เว้น วันหยุดราชกา…

15 October 2016 | 6:48 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments