มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 1 – 9 ตุลาคม 2558

งาน กำลังหางาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 1 – 9 ตุลาคม 2558

จังหวัดกาฬสินธุ์ – ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้าง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2558 ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 1 อัตรา ประจําแผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตําแหน่ง นิตกร จํานวน ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๗,๑๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับม…อบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีบุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีความประพฤติเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร ชั้น 2 อาคาร 1 ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.และภาคบ่าย เว…

25 September 2015 | 3:34 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments