มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัคร นิติกร คุณวุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

งาน หางานใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัคร นิติกร คุณวุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

จังหวัดกาฬสินธุ์ – ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้าง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ตําแหน่ง นิติกร จํานวน ๑ อัตรา ประจําแผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกมีดังนี้ ตําแหน่ง นิตกร จํานวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๗,๑๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญ…าตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ๒. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ๓. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีบุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีความประพฤติ เรียบร้อยสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬส…

29 September 2015 | 2:46 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments