มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 – 28 กันยายน 2558

งาน งานใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 – 28 กันยายน 2558

จังหวัดลำปาง – ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีอัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์กา…รกีฬา ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี (Microsoft Word,Excel, Power Point, Outlook) 2 สามารถอุทิศเวลาและเสียสละ เพื่องานมหาวิทยาลัยได้ 3 มีความตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ความกระตือรือร้นที่จะทำงาน พัฒนางาน และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และกิจการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง…

20 September 2015 | 1:59 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments