มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2558

รับสมัครงาน ค้นหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2558

จังหวัดปทุมธานี – ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 22 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ # สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน คูณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท หรือกำลัง ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ผ่าน…ำลัง ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติ สาขาสถิติ ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรีในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ 14 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาการจัดการ สถานพยาบาล) 1 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท หรือกำลัง ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ผ่าน…

14 November 2015 | 3:04 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments