มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน กำลังหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสกลนคร – นเกี่ยวกับ 1. จัดทำงานสารบัญ งานธุรการได้อย่างคล่องแคล่ว 2. สรุปรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การจัดทำข้อมูลสรุปโครงการและสถิติการทำงาน ของฝ่ายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 4. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 5. ให้บริการด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 6. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำก…าร 3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 4. สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติได้อย่างชำนาญ 5. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อ งานบริหารได้อย่างชำนาญ 6. มีประสบการณ์ในการสรุปโครงการต่างๆ 7. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ 9. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 10. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงา…

28 April 2016 | 7:47 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments