มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน หางาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ไทย – ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งที่ 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่ 2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัต…่ายตำรา สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 14. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุนกองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 15. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน :งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีอาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 – 18 สิงหาคม 2559 ในวันแ…

21 July 2016 | 5:56 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments