มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สมัครงาน งานว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา 2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 3)มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4)เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นก…ารเกณฑ์ทหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ มอบหมาย เชน รางหนังสือ โตตอบ บันทึก ยอเรื่องสรุปความเห็น 1.2รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ วิชาการดานใดดานหนึ่ง 1.3ให้บริการและรวบรวมเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ ตลอดจนติดตามใหมีการซอม บํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลา 1.4 รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 1.5 ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 1.6 งา…

30 October 2016 | 5:50 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments