มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

งาน มองหางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี – หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท อัตราเลขที่ 5605211 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีหนังสือรับรองการทํางานหรือประสบการณ์ ทางด้านระบบสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ ทั้ง Software and Hardware หรือมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางด้านจัดทําเวบไซต์อย่างน้อย 1 ป 8 ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) รหัสตําแหน่ง…ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) รหัสตําแหน่ง 592001 หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท อัตราเลขที่ 5603211 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ หรือ การผลิตพืช 2 ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติกา…

23 November 2016 | 8:50 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments