มูลนิธิวัฒนเสรี รับสมัคร Scholarship Program Officer/ Scholarship Program Manager

งาน หางานใหม่ มูลนิธิวัฒนเสรี รับสมัคร Scholarship Program Officer/ Scholarship Program Manager

ไทย – มูลนิธิวัฒนเสรี รับสมัคร Scholarship Program Officer/ Scholarship Program Manager มูลนิธิวัฒนเสรี มีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่คํานึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกันทำงาน รับสมัครผู้ร่วมงานดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง คุณสมบัติ · ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี · การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวสที่มีประ…ี ·ต้องมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้ดี และมีความตั้งใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ·สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี และพร้อมฝึกทำงานบนคอมพิวเตอร์ Macbook ·มีภาวะความเป็นผู้นำ ·สามารถบริหารจัดการงบทุนการศึกษาได้ ·สามารถเข้าถึงชุมชนและเข้าใจบริบททั้งสังคมเมืองและสังคมท้องถิ่นได้ดี ·เข้าใจและทําตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายองค์กร ·สามารถวางแผนและจัดการงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม ·เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีคว…

3 August 2017 | 6:23 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments