มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้

รับสมัครงาน หางาน มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงาน (1 ตำ…แหน่ง) คุณลักษณะ 1) การศึกษาปริญญาตรี ด้านการศึกษาสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ 2) มีความสามารถในการสรุปประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำรูปเล่มรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 3) มีทักษะทางด้านการจัดการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และสังคมออนไลน์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อความรู้ออนไลน์ 4) มีความสามารถในการประ…

20 July 2017 | 5:23 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments