มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

งาน หางานใหม่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

จังหวัดเชียงใหม่ – ความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก สอบถามและติดตามผลการเรียนของเด็กเป็นระยะๆ จากโรงเรียนและครูประจำชั้น ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของเด็ก พาเด็กไปพบแพทย์ กรณีเกิดการเจ็บป่วย อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและคริสตจักร มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา แล… organizations Proficiency in the use of computers for office Think Strategically: Assesses options and actions based on trends and conditions in the environment, and the vision and values of the organization. Proficiently bi-lingual in English and Thai Only Thai Citizens should apply ผู้จัดการสาขา – ประจำจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 อัตรา – ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ควบคุมภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ และสอดคล้อง…

31 May 2018 | 6:06 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments

comments