รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานประจำห้องทดลอง

รับสมัครงาน งานใหม่ รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานประจำห้องทดลอง

รพศ.เชียงรายฯ – จังหวัดเชียงราย – ากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 26 มกราคม ๒๕๕9ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน /6. เอกสาร – 3 – ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา Transcript ภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล /ใบสมรส / ใบ…หย่า ถ้ามี จำนวน ๑ ฉบับ 6. สำเนาได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 7. สำเนาได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 8. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัคร…

12 April 2016 | 1:50 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments