รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับแพทย์,เภสัชกร,นักสุขศึกษา

รับสมัครงาน ค้นหางาน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับแพทย์,เภสัชกร,นักสุขศึกษา

จังหวัดปทุมธานี – านี 12120 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70 2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้ 2.1 สำเนาปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) 2.2 สำเนาวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 2.5 หลักฐานได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2.6 ร…ูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป 2.7 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง) 2.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี) 2.9 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือ ง. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์ จ. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพ…

5 January 2017 | 8:54 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments