รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน (อัตราเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ)

หางาน ค้นหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน (อัตราเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ)

ราชเทวี, กรุงเทพฯ – ุรกิจ – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี – มีความตั้งใจทำงานและมีความคล่องตัวในการทำงานสูง ขอบเขตรายละเอียดของงาน (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อ) – ออกแบบจัดทำสื่อวีดีทัศน์ และสื่ออื่นๆ ในการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และข่าวสาร ของโครงการ – เผยแพร่สื่อทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ – ติดตามการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย และสาธารณะชน ที่มีต่อโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโคร…ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา ๑. ผู้จัดการโครงการ ๒. ผู้ช่วยผู้จัดการ ๓. เจ้าหน้าที่สื่อ รายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้รับจ้างทั่วไป – เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สม…

10 April 2016 | 12:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments