รับสมัครที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยการประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ง

สมัครงาน งานว่าง รับสมัครที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยการประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ง

ไทย – ฤษ โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาอีกจำนวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ส่งไปยัง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กรมทรัพยากรน้ำ ๑๘๐/๓ ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๖ (ติดต่อ นายเอกรัตน์ อาชีวะ หรือ นางสาวศุภธิดา พานิชปฐมชัย) โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๐๕ หรือ Email: ; Contact : turake@yahoo.com ; suphathida_boa@hotmail.com…รับสมัครที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยการประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ง ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) กิจกรรมการบริหารจัดการภัยแล้ง มีความประสงค์จะรับสมัครที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยการประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ง (National Consultant on Capacity Needs Assessment) ดังมีรายละเอียดขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of Reference: TOR) การสมัคร ให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน พร้อมหลักฐานต่างๆ เป็นภาษาอังก…

14 November 2017 | 8:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments