รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน กำลังหางาน รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง

ไทย – ึงบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย ซึ่ง ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ดำเนินงานด้วยความเป็นกลาง และมีลักษณะการทำงานด้านการแพทย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่รวมถึงระบบบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานและระบบส่งต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) จะ…ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนในพื้นที่ผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการด้านสุขภาพจิต โดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติในทางศาสนา เชื้อชาติ ความผูกพันทางการเมือง หรือเพศ 1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน สถานที่: จังหวัดปัตตานี ระยะเวลาสัญญา: สัญญาระยะยาว ซึ่งรวมถึงระยะทดลองงานเป็นเวลา 3…

13 September 2018 | 7:55 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments