รับสมัครสอบแข่งขัน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย

สมัครงาน งานว่าง รับสมัครสอบแข่งขัน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลป่าแดด – อำเภอป่าแดด, จังหวัดเชียงราย – ด้วยโรงพยาบาลป่าแดด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,230 บาท โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป – อายุ 18 – 35 ปี – เพศชาย/หญิง – สัญชาติไทย – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม – ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ – ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปล…ดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ – ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ – ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ – ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอกรอกใบสมัครและยื่นได้ที่งานธุรการ ชั้น2 ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 มิถุนายน 2559…

24 June 2016 | 3:05 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments