รับสมัครฯ ตำแหน่งครู(คณิตศาสตร์)

รับสมัครงาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งครู(คณิตศาสตร์)

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัคร : พนักงานสายวิชาการ ชื่อตำแหน่ง : ครู(คณิตศาสตร์) อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนในระดับมัธยมศึกษา ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑ พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา… ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงาน ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ๒ การทดสอบความสามารถอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ๓ ประเมินบุคค ทักษะ/สมรรถนะ : หากผู้สมัครมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็น…

9 January 2019 | 7:15 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments