รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ราชเทวี, กรุงเทพฯ – ยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหมีความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของแตละหนวยงาน ๘. ศึกษา และวิเคราะหความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อชวยจัดทําหลักสูตรและเอกสารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับวัตถุประสงคและความตองการของ หนวยงาน ๙. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – ทักษะ – สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน : จะทำการประเมินสม…ะรับผิดชอบงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การเลื่อนระดับ การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดําเนินไปอยาง ราบรื่น และตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานที่กําหนดไว ๕. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูล คําขอการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย เลื่อนตําแหนงและเลื่อนระดับ การประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร เพื่อใหการดําเนินงานดานการบรรจุและแตงต…

17 June 2017 | 7:53 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments