รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หางาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ราชเทวี, กรุงเทพฯ – สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3317-9 my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me quotes how to cheat husband why do women cheat on husbands ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน…ราะหและติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา (3) จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือด้านต่างๆ กับตางประเทศ และสำหรับการประชุมต่างๆ เพื่อใหการประชุมเจรจาบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด และเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชุม (4) ร่วมดำเนินการประชุมเตรียมการ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย (5) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรืออื่นๆ ท…

10 December 2016 | 7:48 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments