รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรุงเทพฯ – กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ลักษ…ณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเนื้อหาที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ (2) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต กำ…

29 August 2015 | 1:41 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments