รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์)

หางาน งานว่าง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์)

จตุจักร, กรุงเทพฯ – กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา แล…ะ 2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ของส่วนราชการทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น จัดนิทรรศการซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปก…

3 June 2017 | 1:41 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments